Danh sách các chứng chỉ quỹ đang hoạt động

Review và so sánh kết quả đầu tư của các chứng chỉ quỹ đang hoạt động thuộc các tổ chức phát hành: IPAAM, SSIAM, TechcomCapital, VCBF, VinaCapital...

Tên quỹ
Phí quản lý
Thời gian hoạt động
Hiệu quả

BVBF

Quỹ trái phiếuBaoVietFund

0.5%

7 năm 8 tháng

92.22%

BVPF

Quỹ cổ phiếuBaoVietFund

1.5%

7 năm 0 tháng

69.72%

BVFED

Quỹ cổ phiếuBaoVietFund

1%

9 năm 11 tháng

92.87%

DCBF

Quỹ trái phiếuDCVFM

1%

10 năm 7 tháng

153.89%

E1VFVN30

Quỹ cổ phiếuDCVFM

0.65%

9 năm 4 tháng

91.87%

VFMVSF

Quỹ cổ phiếuDCVFM

2%

5 năm 10 tháng

33.34%

FUEVFVND

Quỹ cổ phiếuDCVFM

0.8%

3 năm 9 tháng

138.83%

DCIP

Quỹ cân bằngDCVFM

1.2%

2 năm 8 tháng

14.86%

DCDS

Quỹ cân bằngDCVFM

2%

19 năm 8 tháng

754.87%

DCBC

Quỹ cổ phiếuDCVFM

2%

15 năm 11 tháng

195.77%

VNDAF

Quỹ cổ phiếuIPAAM

0%

6 năm 0 tháng

2.72%

VNDBF

Quỹ trái phiếuIPAAM

0%

4 năm 6 tháng

35.42%

FUEIP100

Quỹ cổ phiếuIPAAM

0%

2 năm 5 tháng

-90.34%

SSIAM VNX50

Quỹ cổ phiếuSSIAM

0.65%

9 năm 2 tháng

69.53%

SSIAM VN30

Quỹ cổ phiếuSSIAM

0.55%

3 năm 6 tháng

54.46%

SSIAM VNFIN LEAD

Quỹ cổ phiếuSSIAM

0.65%

3 năm 11 tháng

77.5%

TCFF

Quỹ trái phiếuTechcomCapital

1.2%

5 năm 8 tháng

7.44%

TCEF

Quỹ cổ phiếuTechcomCapital

1.2%

8 năm 4 tháng

51.36%

TCBF

Quỹ trái phiếuTechcomCapital

1.2%

8 năm 4 tháng

34.38%

VCBF-BCF

Quỹ cổ phiếuVCBF

1.9%

9 năm 5 tháng

181.69%

VCBF-MGF

Quỹ cổ phiếuVCBF

1.9%

2 năm 1 tháng

6.16%

VCBF-TBF

Quỹ cổ phiếuVCBF

1.9%

10 năm 0 tháng

165.89%

VCBF-FIF

Quỹ trái phiếuVCBF

1.9%

4 năm 5 tháng

34.69%

VESAF

Quỹ cổ phiếuVinaCapital

1.75%

6 năm 9 tháng

157.58%

VFF

Quỹ trái phiếuVinaCapital

0.95%

10 năm 9 tháng

122.84%

FUEVN100

Quỹ cổ phiếuVinaCapital

0.67%

3 năm 6 tháng

21.84%

VEOF

Quỹ cổ phiếuVinaCapital

1.75%

9 năm 6 tháng

150.11%

VLBF

Quỹ trái phiếuVinaCapital

0.9%

2 năm 4 tháng

12.57%

VIBF

Quỹ cân bằngVinaCapital

1.75%

4 năm 6 tháng

51.4%