Kết quả đầu tư của quỹ DCBF

DCBF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

1%

Thời gian hoạt động: 

10 năm 7 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

DCBF: 

153.89%

VN-Index: 

119.37%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của DCBF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của DCBF

DCBF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của DCBF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
9.17%
12.2%
-3.03%
2022
4.39%
-32.78%
+37.17%
2021
7.34%
35.73%
-28.39%
2020
6.86%
14.87%
-8.01%
2019
9.09%
7.67%
+1.42%
2018
11.05%
-9.32%
+20.37%
2017
16.07%
48.03%
-31.96%
2016
9.48%
14.82%
-5.34%
2015
6.42%
6.12%
+0.30%
2014
15.69%
8.12%
+7.57%
2013
2.48%
-2.03%
+4.51%

Thông tin chung về DCBF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Việt Nam

BAN ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN TÓM TẮT

Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) là quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư lên tới 80% giá trị tài sản của quỹ. Quỹ DCBF cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Quỹ DCBF chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép huy động vốn vào ngày 27/2/2013 với tổng giá trị vốn huy động ban đầu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Việt Nam.

MỤC TIÊU

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ, bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chiến lược đầu tư cho quỹ DCBF là thận trọng dựa trên cơ sở phân tích cơ bản kinh tế vĩ mô, áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích cơ bản về doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư sao cho đem lại lợi nhuận tối đa cho danh mục. Riêng đối với trái phiếu doanh nghiệp được phân tích ít nhất bằng một mô hình định mức tín nhiệm.