Kết quả đầu tư của quỹ TCBF

TCBF

WebsiteBản cáo bạchĐiều lệ quỹ

Phí quản lý quỹ: 

1.2%

Thời gian hoạt động: 

8 năm 4 tháng

So sánh kết quả đầu tư:

TCBF: 

34.38%

VN-Index: 

97.42%

Biểu đồ so sánh hiệu quả đầu tư của TCBF với VN-Index

* Kết quả được tính theo năm theo ngày bắt đầu của TCBF

TCBF
VN-Index

Bảng hiệu quả đầu tư theo năm của TCBF và VN-Index

Năm
Quỹ
VN-Index
Chênh lệch
2023
0%
12.2%
-12.20%
2022
-14.16%
-32.78%
+18.62%
2021
6.81%
35.73%
-28.92%
2020
6.49%
14.87%
-8.38%
2019
8.17%
7.67%
+0.50%
2018
8.16%
-9.32%
+17.48%
2017
8.34%
48.03%
-39.69%
2016
7.77%
14.82%
-7.05%
2015
0.77%
1.17%
-0.40%

Thông tin chung về TCBF

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản Lý Kỹ Thương

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đặng Lưu Dũng - Tổng Giám đốc

Bà Phan Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng