Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các "Điều khoản sử dụng") quy định các quyền và nghĩa vụ của Người dùng khi truy cập, sử dụng website LaiNganHang.vn. Người dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung được nêu dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của Người dùng theo quy định của LaiNganHang.vn.

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của LaiNganHang.vn, Người dùng chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của LaiNganHang.vn dưới đây. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của LaiNganHang.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng LaiNganHang.vn.

2. Truy cập và sử dụng LaiNganHang.vn

LaiNganHang.vn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà LaiNganHang.vn cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của LaiNganHang.vn mà không cần báo trước.

LaiNganHang.vn cung cấp miễn phí thông tin đến mọi Người dùng. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho Người dùng nếu Người dùng không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép Người dùng sử dụng các dịch vụ của LaiNganHang.vn cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Người dùng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website LaiNganHang.vn.

4. Thương hiệu

Người dùng không được sử dụng thương hiệu LaiNganHang.vn, mà không có sự cho phép trước của LaiNganHang.vn.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Người dùng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của LaiNganHang.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Người dùng đồng ý không sử dụng các dịch vụ của LaiNganHang.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Tiêu chuẩn nội dung

Nội dung trên LaiNganHang.vn được cập nhật hàng ngày từ website chính thức của các ngân hàng. Mọi thông tin về tính chính xác của nội dung cũng như trách nhiệm về nội dung vui lòng xem tại đây.

7. Vi phạm bản quyền

LaiNganHang.vn coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu Người dùng thấy bất kỳ thông tin nào cung cấp trên LaiNganHang.vn vi phạm bản quyền, Người dùng có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của LaiNganHang.vn bằng cách gửi thông báo cho LaiNganHang.vn.

8. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, LaiNganHang.vn sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ người nào khác/bên thứ ba cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của LaiNganHang.vn

Sửa đổi lần cuối: Ngày 16 tháng 8 năm 2021