Danh sách các chứng chỉ quỹ đang hoạt động

Review và so sánh kết quả đầu tư của các chứng chỉ quỹ đang hoạt động thuộc các tổ chức phát hành: IPAAM, SSIAM, TechcomCapital, VCBF, VinaCapital...

Tên quỹ
Phí quản lý
Thời gian hoạt động
Hiệu quả

BVBF

Quỹ trái phiếuBaoVietFund

0.5%

6 năm 11 tháng

77.89%

BVPF

Quỹ cổ phiếuBaoVietFund

1.5%

6 năm 3 tháng

48.77%

BVFED

Quỹ cổ phiếuBaoVietFund

1%

9 năm 2 tháng

63.43%

DCBF

Quỹ trái phiếuDCVFM

1%

9 năm 10 tháng

132.56%

E1VFVN30

Quỹ cổ phiếuDCVFM

0.65%

8 năm 7 tháng

68.38%

VFMVSF

Quỹ cổ phiếuDCVFM

2%

5 năm 1 tháng

8.12%

FUEVFVND

Quỹ cổ phiếuDCVFM

0.8%

3 năm 0 tháng

105.51%

DCIP

Quỹ cân bằngDCVFM

1.2%

1 năm 11 tháng

7.06%

DCDS

Quỹ cân bằngDCVFM

2%

18 năm 11 tháng

565.98%

DCBC

Quỹ cổ phiếuDCVFM

2%

15 năm 2 tháng

138.54%

VNDAF

Quỹ cổ phiếuIPAAM

0%

5 năm 3 tháng

-89.91%

VNDBF

Quỹ trái phiếuIPAAM

0%

3 năm 9 tháng

23.66%

FUEIP100

Quỹ cổ phiếuIPAAM

0%

1 năm 8 tháng

-90.34%

SSIAM VNX50

Quỹ cổ phiếuSSIAM

0.65%

8 năm 5 tháng

43.66%

SSIAM VN30

Quỹ cổ phiếuSSIAM

0.55%

2 năm 9 tháng

37.51%

SSIAM VNFIN LEAD

Quỹ cổ phiếuSSIAM

0.65%

3 năm 2 tháng

37.87%

TCFF

Quỹ trái phiếuTechcomCapital

1.2%

4 năm 11 tháng

7.44%

TCEF

Quỹ cổ phiếuTechcomCapital

1.2%

7 năm 7 tháng

51.36%

TCBF

Quỹ trái phiếuTechcomCapital

1.2%

7 năm 7 tháng

34.38%

VCBF-BCF

Quỹ cổ phiếuVCBF

1.9%

8 năm 8 tháng

142.83%

VCBF-MGF

Quỹ cổ phiếuVCBF

1.9%

1 năm 4 tháng

-20.15%

VCBF-TBF

Quỹ cổ phiếuVCBF

1.9%

9 năm 3 tháng

136.84%

VCBF-FIF

Quỹ trái phiếuVCBF

1.9%

3 năm 8 tháng

22.5%

VESAF

Quỹ cổ phiếuVinaCapital

1.75%

6 năm 0 tháng

97.27%

VFF

Quỹ trái phiếuVinaCapital

0.95%

10 năm 0 tháng

106.38%

FUEVN100

Quỹ cổ phiếuVinaCapital

0.67%

2 năm 9 tháng

2.61%

VEOF

Quỹ cổ phiếuVinaCapital

1.75%

8 năm 9 tháng

108.75%

VLBF

Quỹ trái phiếuVinaCapital

0.9%

1 năm 7 tháng

5.86%

VIBF

Quỹ cân bằngVinaCapital

1.75%

3 năm 9 tháng

35.83%